NAŠE DALŠÍ OBCHODY:

www.violenka.cz 

www.primadestniky.cz 

www.orchidej.cz 

www.pokojovky.cz 

 

 

  

 


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky se vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi Radoslavem Kacerovským, IČ: 87446588, DIČ: CZ7908011573 s místem podnikání na adrese Lužnická 2927, 390 01 Tábor (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím realizovaných přes Internetový obchod Prodávajícího prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (dále jen „Kupní smlouva“) a jsou jejich nedílnou součástí.

2.2

Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí Zákonem o ochraně spotřebitele, Občanským zákoníkem a popřípadě též Obchodním zákoníkem.

 

Článek 2
Vymezení pojmů

Internetový obchod“

Znamená internetový obchod Prodávajícího na webové adrese www.primafashion.cz.

Kupní smlouva“

Má význam uvedený v článku 1 těchto obchodních podmínek.

Kupující“

Znamená spotřebitele, tedy fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky či využívá služby Prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Občanský zákoník“

Znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní zákoník“

Znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající“

Znamená podnikatele Radoslava Kacerovského, IČ: 87446588, DIČ: CZ7908011573, s místem podnikání na adrese Lužnická 2927, 390 01 Tábor.

   

Zákon o ochraně spotřebitele“

Znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 3
Informace o obchodních podmínkách a Kupní smlouvě

3.1

Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2

Obchodní podmínky jsou Kupujícímu k dispozici v českém jazyce a jsou Kupujícímu zpřístupněny on-line na webové adrese Internetového obchodu a Kupujícímu je tak umožněno si obchodní podmínky archivovat anebo je reprodukovat.

3.3

Kupující bere na vědomí, že Kupní smlouva uzavřená s Kupujícím je po svém uzavření Prodávajícím archivována. Tímto nejsou dotčena příslušná ustanovení ochrany osobních údajů článku 9 těchto obchodních podmínek.

3.4

Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce a nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze Kupní smlouvu uzavřít také v jiném jazyce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy a akceptaci těchto obchodních podmínek jsou patrné z průběhu nákupu v Internetovém obchodě. Kupující má možnost před odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a měnit či opravovat její obsah.

3.5

Kupní smlouva je Kupujícímu přístupná elektronicky ve formě, která umožňuje její archivaci a případnou reprodukci.

 

Článek 4
Objednávka produktů v Internetovém obchodě

4.1

Objednávka zboží z Internetového obchodu může být realizována:

a)     prostřednictvím objednávkového formuláře v Internetovém obchodu, nebo

b)     elektronickou poštou.

4.2

Kupující je v průběhu objednávky a při uzavírání Kupní smlouvy informován prostřednictvím Internetového obchodu o ceně prodávaných produktů. Prodávající není povinen Kupujícího informovat o skutečnostech, které jsou zřejmé nebo obecně známé. Informace dle tohoto článku jsou Kupujícímu poskytovány v českém jazyce. Pro případ, že u výrobku není uvedena určitá podrobnější informace, poskytne ji Prodávající na žádost Kupujícího dodatečně.

4.3

Kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost výrobků je pouze orientační. Pokud má Kupující specifické požadavky na úpravy zboží, budou termíny dodání zboží domluveny individuálně.

4.4

Prodávající je povinen Kupujícímu bez zbytečného prodlení po doručení objednávky zaslat písemné potvrzení o převzetí objednávky, a to v elektronické formě na e-mailovou adresu Kupujícího. Kupující je oprávněn provést zrušení objednávky, pokud zrušení objednávky je Prodávajícímu doručeno dříve, než dojde k přijetí potvrzení o převzetí objednávky dle tohoto článku.

 4.5. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se   jedná o mimořádnou slevu nebo akci.

Článek 5
Dodací a platební podmínky

5.1

Způsoby doručení a platba:

 

Doručení zboží. Zboží bude dodáno přepravní společností DPD CZ, Zásilkovna nebo jako doporučený dopis Českou poštou dle výběru zákazníka a charakteru zboží. Předání je realizováno na adrese uvedené v objednávce. Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Zboží je expedováno formou obchodního balíku nebo doporučeného psaní na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Poštovné a balné v rámci České republiky při zaslání zboží přepravní společností DPD CZ činí 165,- Kč, u Zásilkovny 88,- Kč. Poštovné a balné na Slovensko činí při zaslání zboží přepravní společností DPD CZ 9,24 €, při zaslání na výdejní místo Zásilkovna 4,27 €.

Platba převodem z účtu. Kupující uhradí platbu formou převodu na Účet Prodávajícího. Číslo účtu bude Kupujícímu sděleno Prodávajícím při potvrzení převzetí objednávky. 

5.2

V případě poškození vnějšího obalu je Kupující oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít a sepsat se zaměstnancem doručovací služby protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti Kupující neprodleně informuje Prodávajícího.

5.3

Ceny za zboží jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky a jsou uvedeny v Korunách českých včetně příslušné sazby DPH a odpovídají cenám uvedeným v Internetovém obchodě. Platby za doručení nejsou zahrnuty v ceně zboží a jsou účtovány zvlášť v souladu s příslušnými ustanoveními článku 5 této Smlouvy.

 

Článek 6
Odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu

6.1

Kupující má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Takto vrácené zboží nesmí vykazovat známky poškození či používání. Náklady na zaslání zboží zpět Prodávajícímu nese v tomto případě Kupující.

6.2

V případě uplatnění práva Kupujícího odstoupit v zákonné lhůtě dle výše popsaného bodu od Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje vrátit Kupujícímu uhrazenou kupní cenu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení nepoužitého a neporušeného zboží Prodávajícímu. Prodávající vrátí kupujícímu též částku za nejlevnější nabízený způsob zaslání (poštovné), které si dle článku 5 účtuje jako náklady na poštovné a balné.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Článek 7
Záruční doba a reklamace

7.1

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou. Prodávající poskytuje na zboží zákonnou záruční dobu 24 měsíců nebo prodlouženou záruční dobu u produktů, u kterých je to výslovně uvedeno. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí věci Kupujícím.

7.2

Reklamaci zjištěné vady či poškození můžete Kupující uplatnit bez zbytečného prodlení elektronickou poštou na adresu info@primafashion.cz, nebo zaslat zboží včetně daňového dokladu a oznámení o vadách, jak je blíže specifikováno v článku 6 těchto obchodních podmínek, poštou na adresu: Radoslav Kacerovský, Lužnická 2927, 390 01 Tábor. Reklamace zaslaná jako dobírka nebude Prodávajícím převzata.

7.3

Oznámení o vadách musí obsahovat jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, popis vady a popis jejího vzniku.

7.4

Prodávající je povinen Kupujícího elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo písemně informovat o datu uplatnění práva, o obsahu reklamace a o způsobu vyřízení reklamace, který Kupující požaduje.

7.5

Prodávající se zavazuje co nejdříve po obdržení reklamace, ve složitých případech do třiceti (30) pracovních dnů, rozhodnout, zda reklamace bude přijata či odmítnuta.

7.6

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně případného odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na delší lhůtě. Prodávající je povinen Kupujícímu vystavit písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.7

V případě, že zboží při jeho převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (zboží má vady), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který Kupní smlouvě odpovídá. Kupující může požadovat uvedení zboží do stavu, který Kupní smlouvě odpovídá, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

7.8

Je-li Kupujícímu doručeno jiné než objednané zboží, má Kupující právo na výměnu tohoto zboží. Náklady související s výměnou zboží jsou hrazeny Prodávajícím.

 

Článek 8
Odpovědnost za vady

8.1

Odstranitelné vady. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

8.2

Neodstranitelné vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

Článek 9
Ochrana osobních údajů

9.1

Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb.

 

 

9.2

Kupující má právo požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

9.3

Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

   

Článek 10

Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příšlušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa? http://www.coi.cz.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Poslední aktualizace 21. 1. 2022

vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

YzgyNTc